แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง รอบที่ 2/2560 

 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

การประเมินและการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

การสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร