Board ok 08
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
kapook 39308
bellพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 read all 01
kapook 39308
 

          kapook 38310ประมวลภาพกิจกรรม


n60-345 สืบสานความดีตามรอยพ่อ ร.๙
พุธ, 15 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ไปร่วมปฏิบัติงาน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดละหารใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  โดยได้มีการนำเนื้อสุกรจากเขียงปศุสัตว์ OK มาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคากิโลกรัมละ  89  บาท
PDF button more detail
n60-343 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค
อังคาร, 14 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายดนัยศักดิ์  เย็นใจ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นายสุพศิน  ยงย้อย  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค  จำนวน  5  ตัว  ณ  ศาลอุธรณ์ 2 จังหวัดระยอง  เพื่อมอบให้แก่เกษตรกร
PDF button more detail
n60-342 ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารและยาสัตว์ในเขตอำเภอเมืองระยอง
อังคาร, 14 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายกิตติพงษ์  วัฒนเศรษฐ  ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง  พร้อมด้วยนางสุพัชรี  เลิดภาต  สัตวแพทย์ชำนาญงาน  นายสมพร  ราชโยธา  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครนายก  เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมประมง  สารวัตรกรมวิชาการเกษตร  กองสารวัตรกรมปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่จากกองอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบร้านจำหน่าย  
PDF button more detail
n60-341  ตรวจประเมินสนามชนไก่
จันทร์, 13 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายเสกสรร  แสงศัพท์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยนายวิชาญ  พลไทย  ปศุสัตว์อำเภอแกลง  ลงพื้นที่ตรวจประเมินสนามชนไก่ของนายบรรพต  เอื้อตระกูล  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำกระแส  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  
PDF button more detail
n60-340 การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์
จันทร์, 13 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายเสกสรร  แสงศัพท์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดระยอง  ท้องถิ่นอำเภอ  สาธารณสุขจังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการฝึกอบรมอาสาปศุสัว์  ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการใช้โปรแกรม Thai rabies.net ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
PDF button more detail
 n60-338 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่อำเภอบ้านค่าย
พฤหัสบดี, 9 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายวันชัย  ถาวรเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  
PDF button more detail
 n60-337 ตรวจประเมินฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
พุธ, 8 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายสุพศิน  ยงย้อย  เจ้าพนักงานสัตวชำนาญงาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ร่วมกับนายอำนวย  ออมทรัพย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี  ตรวจประเมินฟาร์ม   
PDF button more detail
 n60-336 เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง
อังคาร, 7  มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นางจิตติมาภรณ์  ชุณหพันธ์  นักวิชาการสัตวบาล  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวีัดระยอง  เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง พร้อมให้คำแนะนำการทำใบค้าซากสัตว์ ณ ตลาดสดวัดลุ่ม และตลาดสดแม่แดง  
PDF button more detail
n60-335 โครงการบูรณาการตามแผนการพัฒนาสาธารณสุขชายทะเลและพื้นที่เกาะจังหวัดระยอง
อังคาร, 7 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายเสกสรร  แสงศัพท์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด สาธารณสุขจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมาคมผู้ประกอบการเกาะเสม็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการบูรณาการตามแผน 
PDF button more detail
n60-334 ตรวจสถานกักเก็บซากสัตว์
จันทร์, 6 มีนาคม 2560
             
นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายเสกสรร  แสงศัพท์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยนายเจริญมาก  ปิยะบรรหาร  ปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา  นายบุญนันท์  ธำรงวุฒิกุล  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี  ร่วมตรวจสถานที่กักเก็บซากสัตว์ ของบริษัท  
PDF button more detail

ข่าวที่นำเสนอแล้วclick

111
book
  • การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ  Salmonella  spp. ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์  และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดระยอง   ระหว่างปี  2554 - 2556   (นางสาวสุภลักษณ์  ตันประยูร1, 
    นายปภาสพงษ์  จงชานสิทโธ2) read all
book
  •  การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ และความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ในอำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  (นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ1,  นายภาณุ  อินทฤทธิ์2) read all
book
  •  การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ในจังหวัดระยอง  (นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ1,  นางสาวสายญาติ สินนาค2) read all

Additional information

Copyright 2011 © พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง tel 0-3868-6644 fax 0-3868-6859 ต่อ 15 mail e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2557 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024*768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai