แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง รอบที่ 1/2560

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

การประเมินและการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

การสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร