14683

วันที่  19  กรกฎาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายรุ่งโรจน์  ภาณุทัต  ปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา  และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันโรคสัตว์ปีก การเลือกซื้อ เนื้อสัตว์ ไข่ และการเลี้ยงไก่ไข่ ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  กับผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0