033

วันที่  17 พฤศจิกายน  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายนิทธพันธ์ุ  กุลปรีดารัตน์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอ  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง    ณ  ตำบลตาสิทธิ์  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง      

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

032

วันที่  16 พฤศจิกายน  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่  ณ  วัดโสภณ  ตำบลมาบตาพุด   อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง      

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

030

วันที่  15 พฤศจิกายน  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  สภาเกษตรจังหวัดระยอง   และพาณิชย์จังหวัดระยอง  ได้นำเนื้อสุกรจากเขียงปศุสัตว์ OK  มาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคากิโลกรัมละ  89  บาท  ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  เทศบาลตำบลแกลงกระเฉด   อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง      

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

031

วันที่  15 พฤศจิกายน  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายเจริญมาก  ปิยะบรรหาร  ปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา  นายรุ่งโรจน์  ภาณุทัต  ปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมออกโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  เทศบาลตำบลแกลงกระเฉด   อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง      

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

025

วันที่  1  พฤศจิกายน  2560   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน  ณ  วัดหนองน้ำขุ่น  ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ในการนี้  นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมรับเสด็จฯ  และเข้ารับของที่ระลึก   

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0