104

วันที่  22  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเก็บตัวอย่างเนื้อหมู  เนื้อวัว  จากเขียงในตลาดสดวัดลุ่ม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ตามนโยบายด้านอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

105

วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 1 ฟาร์ม ณ  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

102

  เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าเก็บปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ จ.ระยองเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561(งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test  ดังนี้
          1. โรงแปรรูปสุกรตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง สุกร 50 ตัว 8 ตัวอย่าง
          2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อ.ปลวกแดง  สุกร 4 ตัว 3 ตัวอย่าง
โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดระยองและประชาชนในจังหวัดระยองจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

106

วันที่  22  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ได้เข้าเก็บปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ จังหวัดระยอง  เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 (งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test  ดังนี้
          1. โรงฆ่าเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง สุกร 6 ตัว 3 ตัวอย่าง
          2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง  สุกร 16 ตัว 6 ตัวอย่าง
โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดระยองและประชาชนในจังหวัดระยองจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

103

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 1 ฟาร์ม ณ  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0