621

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าของฟาร์มโคขุน ณ สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย จำนวน 2 ราย ดังนี้
         1.ฟาร์มนางเพ็ญศรี ฟุ้งขจร ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย
         2.ฟาร์มนายมานพ กิจหว่าง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 กรณีตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง ชนิด ซัลบูทามอล ในปัสสาวะของโคขุน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสารดังกล่าว เป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหารสัตว์

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

617

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  จัดทำโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข,แมว ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ซึ่งผลการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมัน มีดังนี้ สุนัขเพศเมีย 13 ตัว สุนัขเพศผู้ 6 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว รวม 24 ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น 30 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

619

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ อ.บ้านฉาง จำนวน 1 ฟาร์ม  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

618

วันที่11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง เข้าตรวจประเมินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านเลขที่ 67/2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ,ตรวจประเมินการจัดตั้งกลุ่ม รักษ์ไก่ชนบ้านพลา ณ บ้านเลขที่ 111/14 หมู่ที่ 6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และตรวจเยี่ยมฟาร์ม บ้านฉางชีฟฟาร์ม ณ บ้านเลขที่181/6 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

hot001

เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2561  นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า  ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  (ฉบับที่...) พ.ศ........ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนั้น  ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด  เป็นเพียงร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก 3 วาระ  ประการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  โดยที่หลัดการของร่าง พ.ร.บ. นี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตัวเองมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ยังมีบทบัญญัติบางประการ  เช่น  การขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ  ซึ่งอาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  ครม. จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่าง พ.ร.บ. ในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐนตรี  โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชนแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งนี้

นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เปิดเผยว่า  หากประชาชนท่านใดมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ........ดังกล่าว  ขอให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทางโทรศัพท์ทุกระบบ  หรือทางอีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือทางเฟซบุ๊กปศุสัตว์ก้าวหน้า (http://www.facebook.com/livestocknews)

 

ที่มาของข้อมูล :  กรมปศุสัตว์