0093

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงเนิน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดโรงฆ่าสัตว์ ชนิดโค ของนายสมบัติ บุหงารัตน์ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0094

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2562  ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
          1. โรงฆ่าเทศบาลนครระยอง
          2. โรงฆ่าเทศบาลเมืองมาบตาพุด
          3. โรงฆ่าสมบัติ
บุหงารัตน์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0091

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ชนิดไก่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงฆ่าสัตว์นางสาวราตรี  สังสม ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง ทั้งนี้เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และสรุปผลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ต่อไป

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0095

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังจันทร์ จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และร่วมลงนามความร่วมมือการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (MOU)  ณ  อาคารเอนกประสงค์ อบต.พลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  42 ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0092

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ (ตรวจปรับปรุง) ของบริษัท ดี ฟาร์ม ฟู๊ดรีเทล จำกัด  ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ ของบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ทั้ง 2 ที่ เป็นที่พักซากสำหรับการบริโภค ประเภท เนื้อ สุกร และไก่

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง