4611

วันที่  9  สิงหาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายเสกสรร  แสงศัพท์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  จัดประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง  ของโรงฆ่าสัตว์  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้  

  • โรงฆ่าสุกรของนายชลสิทธิ์  บำเพ็ญ  ตำบลพนานิคม  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
  • โรงฆ่าโค-กระบือของนายทรงกฤช  แฉล้มล้ำ  ตำบลตาขัน  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  

โดยมีนายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชกทารจังหวัดระยอง  เป็นประธานฯ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้ทั้ง 2 แห่ง  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

57135

นที่  8  สิงหาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายวิชาญ  พลไทย  ปศุสัตว์อำเภอแกลง  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง  ตีเบอร์ร้อนโคของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง    

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

S 40697913

วันที่  28  กรกฎาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  จัดกิจกรรมโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษร 28 กรกฎาคม 2560  โดยจัดกิจกรรมบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว  มีประชาชนมารับบริการ  34  ราย  ทำหมันสุขนัขเพศเมีย  27  ตัว  ทำหมันสุขนัขเพศผู้  12  ตัว  แมวเพศเมีย  16  ตัว  แมวเพศผู้  10  ตัว  รวมทั้งสิ้น  65  ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  112  ตัว  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

41608

วันที่  7  สิงหาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายเจริญมาก  ปิยะบรรหาร  ปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา  และนายวันชัย  ถาวรเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  จำนวน  2  แห่ง  ชนิดสุกร  อำเภอนิคมพัฒนา  และชนิดโค-กระบือ  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดระยองต่อไป  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

13824

วันที่  27  กรกฎาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นางสาวสุภลักษณ์  ตันประยูร  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจมาตรฐานฟาร์มสุกร  บริษัทเบทาโกร  ตำบลตะพง  อำเภอเมืองระยอง    จังหวัดระยอง  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0