S 39960581

วันที่  18  กรกฎาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายนินธพันธ์ุ  กุลปรีดารัตน์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วยนายสมพร  พานิชรัมย์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  นางขวัญกมล  พันธ์ุยุลา  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  และอาสาปศุสัตว์  ร่วมติดไมโครชิฟกระบือในพื้นที่ตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง