halan3

48be2683 สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลของจังหวัดระยอง

ที่มา :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง