0076

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร,อาสาปศุสัตว์,รพ.สต.ในพื้นที่, และชมรม อสม.  ร่วมจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทั้ง 12 หมู่ ของตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง