0083

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ร่วมลงนามบันทีกข้อตกลง MOU ความร่วมมือด้านการสาธารณสุข ระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักท้อนกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและหน่วยงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  มีโครงการที่ร่วมทั้งสิ้น 23 โครงการ  มีโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป็นหนึ่งในยี่สิบสามโครงการ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง