แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง รอบที่ 2/2564


การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

  •  ภาพประชุมคณะทำงาน

 

  •  ภาพการติดตามไปใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีสัมภาษณ์