296

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจพร้อมตรวจติดตามงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 2, ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, ผอ.กองคลัง, ผอ.กองแผนงาน, เลขานุการกรมปศุสัตว์, ปศุสัตว์จังหวัด, ด่านกักกันสัตว์, ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2  เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออก จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยซึ่งในปี 2566 กรมปศุสัตว์มีแนวทางการขับเคลื่อนงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ อาทิ ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร โดยส่งเสริมรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ  ในการนี้  อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เยี่ยมชมฐานให้ความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ จุดให้บริการอาชาบำบัด เพื่อฝึกทักษะให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แปลงปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์สาธิตตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล จุดสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้ การเผาถ่าน การทำปุ๋ยยูเรีย พร้อมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์และพันธุ์ไก่สวยงาม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง