228

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
          1. โรงไก่บางจาก                    2. โรงฆ่าสัตว์วรรณาไก่สด          3. โรงฆ่าสัตว์นิทัศน์ไก่สด 
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง