231

วันที่ 15 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงฆ่าสัตว์ไก่กายาสิทธิ์ อำเภอบ้านฉาง เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง