226

วันที่ 10 มีนาคม 2565  เวลา  10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่อำเภอแกลง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
          1. โรงแปรรูปสุกรเรณู ชวนชื่น
          2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง
          3. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน 
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง