227

วันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย เข้าตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ดังนี้
          - ฟาร์มไก่พื้นเมือง 3 ราย           - ฟาร์มไก่ไข่ 1 ราย                 - ฟาร์มโคเนื้อ 2 ราย
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ฟาร์มที่เข้าตรวจสอบ มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง