224

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง เข้าตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ดังนี้
          - ฟาร์มไก่พื้นเมือง 4 ราย           - ฟาร์มไก่ไข่ 1 ราย
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ฟาร์มที่เข้าตรวจสอบ มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง