225

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังจันทร์  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์  จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
          1. โรงแปรรูปสุกรวังจันทร์          2. โรงแปรรูปสุกรบุญเรือน
เนินชัย
          3. โรงแปรรูปเป็ดเนื้อไพรัชฟาร์ม  4. โรงฆ่าเมรี่ไก่สด
 
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง