223

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดระยอง ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำโดยท่านปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง