222

วันที่ 7 มีนาคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่ อำเภอเขาชะเมา  จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
          1. โรงแปรรูปสุกรเขาชะเมา
          2. โรงฆ่าสัตว์บุญสมหวัง
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง