216

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 แห่ง  ณ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง