214

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2565 เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง