215

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง เข้าตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ดังนี้
- ฟาร์มไก่พื้นเมือง 1 ราย           - ฟาร์มไก่ไข่ 2 ราย                 - ฟาร์มโคเนื้อ 2 ราย
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ฟาร์มที่เข้าตรวจสอบ มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง