218

วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี เข้าตรวจรับรองที่พักซากสัตว์  2 แห่ง ดังนี้
   1.บริษัทเกมบอล (ไทยแลนด์)จำกัด เป็นที่พักซากสัตว์ ประเภท เนื้อโค เนื้อแกะ และสัตว์ปีก ไม่ใช่เพื่อการบริโภคก่อนการนำเข้าในราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
   2.บริษัทอีสเทิร์นดีไลท์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นที่พักซากสัตว์ ประเภท เนื้อโค และ เนื้อแกะ เพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง