213

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์" ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสีระคร  ฝาระมี เป็นวิทยากรบรรยายสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1.ไก่คั่วกระเทียมสมุนไพร 2.ข้าวมันไก่ วัดหนองผักหนาม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง