210

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ตำบลหนองละลอก 2 ราย ตำบลบ้านค่าย 2 ราย รวมทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
          1. น.ส.ธิดารัตน์  ชังชะนา ต.บ้านค่าย
          2. นายวินัย  เพ็ชรนคร ต.บ้านค่าย
          3. น.ส.พันธ์
ทอง  มุ่งดี ต.หนองละลอก
          4. นายณัฐ
พล  เทพชมภู  ต.หนองละลอก

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง