211

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา เข้าตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ดังนี้ 
- ฟาร์มไก่พื้นเมือง 2 ราย
- ฟาร์มไก่ไข่ 2 ราย
- ฟาร์มโคเนื้อ 4 ราย
อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ฟาร์มที่เข้าตรวจสอบ มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง