202

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม" ประจำปีงบประมาณ​​2565 โดยมีนายลิขิต สืบวงษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการอาหาร การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรผลิตอาหารสัตว์ การสำรองเสบียงสัตว์ให้แก่เกษตรกร การยกระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง