203

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย จัดทำโครงการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 125 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง