206

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565  จำนวน 1 แห่ง ณ โรงฆ่าสัตว์บ้านค่ายหมูสด อำเภอบ้านค่าย  เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง