192

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 4 ราย ได้แก่
          1. นางเสาวรัตน์
เกตุมาลา ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
          2. นางเนาวรัตน์
เย็นฉ่ำ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
          3. นายชนินทร์ธร
กลิ่นสุคนธ์ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
          4. นายอำนวย
  เพิ่มพูน ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง