188

วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ดำเนินการตรวจติดตามโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ บริษัทธวัชฟาร์ม จำกัด จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
          1.บริษัทธวัชฟาร์ม จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
          2.บริษัทธวัชฟาร์ม จำกัด ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อตรวจนับปริมาณน้ำนมดิบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง