191

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา  09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565  จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
          1. โรงแปรรูปโคเนื้อสมชาย สุขเกษม อำเภอเมืองระยอง   
          2. โรงฆ่าสัตว์วันชัย  เทียนประชา อำเภอแกลง
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง