187

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสุกร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง