162

วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ฟาร์มไก่พื้นเมือง 5 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ฟาร์มที่เข้าตรวจสอบ มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง