159วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดเวทีการมีส่วนร่วม (เวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร มีดังนี้ 1. สเน็กเนื้อลุยสวน 2.คอหมูย่างสมุนไพรพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์อำเภอเมือง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้จะทำการจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งต่อไป

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง