155วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดเวทีการมีส่วนร่วม (เวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร มีดังนี้
1.ปีกไก่อบสมุนไพร

2.
ไก่ต้มน้ำปลาสมุนไพร
กลุ่มเกษตรกรผสมผสานชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ จะทำการจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งต่อไป

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง