156วันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดเวทีการมีส่วนร่วม (เวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร มีดังนี้
1.ไก่สมุนไพร

2.
โครงอ่อนหมูตุ๋นสมุนไพร
3.คอหมูย่าง
กลุ่มเกษตรกรผสมผสานนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งนี้จะทำการจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งต่อไป

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง