137วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อและมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มไก่ไข่ โดยตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ อำเภอเมืองระยอง จำนวน 3 ฟาร์ม และตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่ อำเภอบ้านค่าย จำนวน 1 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง