132วันที่ 15 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเจษฏิภัทท์ คำเบา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่  มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง