123วันที่ 9 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้มาทำการคัดเลือกการประกวดกลุ่มหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เพื่อเข้าประกวดในระดับเขต2 โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการเลือกได้แก่ กลุ่มเพาะเลี้ยงโค-กระบือบ้านช่น เลขที่ 63 หมู่ที่ 5 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง