122วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง และรับชมวีดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง