เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์      ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์   และโครงการต่าง ๆ   พร้อมมอบนโยบายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการ   ลูกจ้าง และพนักงานราชการ    พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจากนายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง