นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ของจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์และเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้บริโภคถึงความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ ณ ตลาดนัดหนองโพรง อ.เมือง จ.ระยอง   โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน และ ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสะอาด (เขียงสะอาด) ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ราย เมื่อวันที่ ๗มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา