วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรชมรมผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชน อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง          เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจการของกลุ่มและเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาภายในกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ตลอดจนวางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป