เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายเอกชัย ยงย้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นำคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น และกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ ดีเด่นประจำปี 2557 ระดับเขต 2 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางสาวสายญาติ สินนาค นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางสาวภคนันท์ จอสูงเนิน นักวิชาการสัตวบาล ได้เข้าพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ได้แก่ นายปรีชา บันเทิงจิตร์ และกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ได้แก่ กลุ่มเพาะเลี้ยงโค-กระบือบ้านช่น ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง