เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่สำคัญเร่งด่วน ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ และ การดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริการในงาน/โครงการต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง