นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้
                    วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ อบรมเกษตรกร  
                    รุ่นที่ ๑ หลักสูตร : การทำบัญชีครัวเรือน
                    รุ่นที่ ๒ หลักสูตร : ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
                    ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และ ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ หมู่ที่ ๕   ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
                   วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อบรมเกษตรกร   
                   รุ่นที่ ๓ หลักสูตร : ความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
                   ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และ ศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ หมู่ที่ ๕    ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
                   โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนรุ่นละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน