120วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง