119วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง และท้องถิ่นอำเภอแกลง จัดทำโครงการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยมี นายพนธ์สมิทธิ์  กลางนภา  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 233 คน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง