117วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง (ก.ช.ภ.จ. ระยอง) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารับรองให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเรือประมงประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 ลำ ได้แก่ พื้นที่อำเภอแกลง จำนวน 1 ลำ และพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 2 ลำ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง